Тихомир Митев е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършил е специалност социология през 2002 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. От 2004 г. е хоноруван преподавател по Социология на науката и технологиите в същия университет. През 2008 г. защитава докторска дисертация в Институт по социология при БАН и от същата година работи като […]

Иван Иванов

by admin on September 5, 2012

Иван Николов Иванов е роден 1969 г. в гр. Стара Загора. Завършва Технически Университет, София през 1993 г. като магистър, машинен инженер, а през 1994 г. УНСС,  специалност Икономика и управление на интелектуалната собственост. Иван Иванов има над 17 години опит в областта на интелектуалната собственост. Член е на множество национални и международни организации, сред […]

проф. д-р Деян Пендев

by admin on August 11, 2012

Деян Пендев е роден през 1948 г. в Скопие. Дипломира се от факултета по електроинженерство на университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие, Република Македония през 1973 г., а магистърската си степен получава през 1980 г. от факултета по електроинженерство в Любляна, Република Словения. През 1989 г. защитава докторска дисертация върху „Енергийно програмиране за икономическо развитие на […]

Доцент д-р Иво Христов

by admin on August 11, 2012

Иво Христов е рoден на 5 септември, 1966 г. в гр. Киев, Украйна. Завършил Юридическия факултет на СУ “Св.Кл. Охридски” през 1992 г. От 1994 г. е хоноруван преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Ръководител на катедра „Приложна и институционална социология” на Философско-исторически факултет на ПУ […]

Мими Василева е завършила специалност философия към СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Дипломира се като социолог с дипломна работа на тема „Груповите дискусии като изследователски метод в маркетинговите проучвания” (1996). Още като студентка започва работа в “Ноема” ООД, като асистент-изследовател. Последователно преминава през всички етапи от процеса на провеждане на количествени и качествени […]

Донка Кескинова е завършила  математика в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1984 г. В периода 1984-1988 г. работи като преподавател по математика. От 1988 г. започва да се занимава с обработка и анализ на информация. Работи в Единен център по философия и социология, Пловдив (1988-89); Институт по социология на БАН, София (1990-91); Регионална служба по заетостта, […]

Иван Чалъков е роден на 18 септември 1960 г. в Пловдив. Завършил е гимназия в гр. Котел (1978 г.) и социология в СУ „Св. Климент Охридски” (1984 г). Шест месеца работи като заводски социолог в ОЗЗУ – Пловдив. . Защитава докторска дисертация по социология през 1988 г., след което работи като научен сътрудник и старши […]

Контакти

by admin on July 18, 2012

Ръководител на програмата – доц. д-р Иван Чалъков: Тел. 0899-417-530, e-mail: tchalakov@sociology.bas.bg ; tchalakov@policy.hu Координатор на програмата – гл. ас. Донка Кескинова: Тел. 0889-980-881, 0897 025 286, 032-261-491 e-mail: donka.keskinova@gmail.com Свържете се с нас:

За магистратурата

by admin on June 17, 2012

Актуализирана информация за прием (по новия справочник за кандидатстуденти в ПУ – учебна 2014/1015 г.) ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и науки за културата ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър на изследователската дейност и иновациите ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по социални, хуманитарни, инженерни или […]

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017

by admin on June 17, 2012

 Обновената магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ обявява прием на студенти за учебната 2016-2017 г.  Това е десетата юбилейна година от стартирането на програмата. Досега от нея са излезли няколко десетки специалисти, много от които успешно се реализират в сферата на частното предприемачество, финансовия сектор и в големи иновативни фирми в страната и […]