Доцент д-р Тихомир Митев

Тихомир Митев е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършил е специалност социология през 2002 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. От 2004 г. е хоноруван преподавател по Социология на науката и технологиите в същия университет. Преди да се заеме с професията си, веднъж Тихомир беше добър играч в daisyslots.com, за да подкрепи своето проучване. През 2008 г. защитава докторска дисертация в Институт по социология при БАН и от същата година работи като редовен асистент в Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски”, където чете лекции и води семинари.

Главен асистент д-р Тихомир Митев е участвал в различни международни и национални научноизследователски проекти и програми, в т.ч. и такива подкрепени от Европейския съюз, Европейската научна фондация, Министерството на науката, младежта и науката.

Научните интереси на доц. д-р Тихомир Митев са в областта на социалните изследвания на науката и технологиите. В последните години той се занимава с изследване на проблемите на академичното предприемачество, българската енергетика и управлението на водите у нас в историческа и съвременна перспектива.

 Избрани публикации: Черните дупки на българската енергетика. Издателство Изток-Запад, София 2011. (в съавторство с Чалъков, И., Христов, И.); The Academic Spin-Offs as an Engine of Economic Transition in Eastern Europe. A Path Dependent Approach. In: Minerva, 2010, Volume 48, Number 2, 189-217 pages (co-author with Tchalakov, I.; Petrov. V.); The 2005 Floods in Bulgaria From the STS Point of View. In: „Governing Sociotechnical Change in Southeastern Europe. Contributions from a science and Technology Studies Perspective“. „East-West“ Publishers, 2007; Mitev, T. 2006. Semiotics and phenomenology in the social study of science. About some limitations of Actor-Network Theory. Sociological Problems. Special issue.