ПРИЕМ ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Актуализирана информация: прием през пролетен семестър учебната 2018/2019 г!

(по новия справочник за кандидатстуденти в ПУ – учебна 2018/1019 г.)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и науки за културата

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър на иновациите и изследователската дейност

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по социални, хуманитарни, инженерни или технически науки с минимален успех „Добър“ (3.50)

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 1900 лв. (I и II семестър – по 750 лв., III семестър – 400 лв.)

Катедрата по Приложна и институционална социология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет предлага магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“, която дава квалификация „мениджър на иновациите и изследователската дейност“ за работа в различни области на икономиката и публичната сфера. Разработена е с подкрепата на програмата „Стратегическо партньорство в областта на висшето образование“, институт „Отворено общество“ – София,  съвместно с Икономическия институт към университета  „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Република Македония и Института по социология (днес ИИОЗ) при БАН.

В програмата могат да кандидатстват студенти с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от широк спектър дисциплини – социология, икономика и други социални и хуманитарни науки; естествени науки; инженерни специалности.

изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), като позволява трансфер на кредити от други специалности и висши училища. Организацията на учебния процес се осъществява в гъвкави форми, позволяващи реализацията и на работещи студенти. В програмата са широко застъпени семинарни занятия, практически стажове и други интерактивни форми на обучение, съответстващи на международните стандарти за обучение в тази област.

Срокът за записването: в магистърската програма е от 1 до 26 февруари 2019 г. в Учебен отдел на ПУ – инспектор Нели Чиликова, ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032 261 358

За допълнителна информация:

Ръководител на програмата – проф. д-р Иван Чалъков, тел. 0899 417530, tchalakov@gmail.com, tchalakov@sociology.bas.bg

Координатор е гл. ас. д-р Донка Кескинова, тел. 0889 980 881, 032 261 491, [email protected].

 

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016

Студент Общ успех Прием
1 Теодора Костадинова Хаджиева 5.63 държавна поръчка за 1 и 2 семестър
2 Йоанна Руменова Стоянова 5.63 държавна поръчка за 1 и 2 семестър
3 Лилия Бориславова Борисова 5.38 държавна поръчка за 1 и 2 семестър
4 Васил Николаев Рачев 5.17 платено
5 Андреа Велизарова Радишева 5.08 платено
6 Анелия Харутян Давикян 5.04 платено
7 Венета Емилова Митева 4.97 платено
8 Николета Ненова Кръстева 4.46 платено

Важна промяна: Записването на студенти за учебната 2015/2016 година продължава до 30 октомври 2015 г.!

Съобщаваме на потенциалните кандидати, че администраторката на програмата в учебен отдел Нели Чиликова ще отсъства в периода 21-23 октомври. За разяснения моля обаждайте се на координатора на програмата ас. Донка Кескиова 0897025286 или нейният ръководител проф. Иван Чалъков – 0899417530. Извиняваме се за неудобството.

В програмата могат да кандидатстват студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” завършили специалности от естествените и технически науки, социология, икономика и други социални и хуманитарни науки. Съгласно закона, студентите-бакалаври се приемат при минимален успех „добър” (над 3.50) от дипломата за завършена бакалавърска степен. Приемът е по държавна поръчка (5 студенти) и платено обучение. Класирането се извършва по успех.

магистърска програма управление на иновациите

 

Семестриална такса: по 700 лв. за І и ІІ семестър и 500 лв. за ІІІ семестър.

Студентите, приети по държавна поръчка, заплащат само административни такси.

Документи за кандидатстване:

– Заявление до Декан – закупува се от книжарницата на ПУ;
– Диплома за висше образование – копие и оригинал или Уверение за дипломиран студент (ако дипломата още не е готова);
– Административна такса за кандидатстване (цена 30 лв.)

Място за подаване на документите – Ректорат, ст. 208, инспектор Нели Чиликова

Срок за подаване на документи и записване–  от 15.09. до 25.10.2015 г.

Изисквания за прием – наличие на минимален успех за завършена бакалавърска степен Добър (3,50)

Класиране – по успех

Документи за записване на приетите студенти:

– Пълен комплект документи за записване – закупува се от книжарницата на ПУ
– Копие на диплома за завършено висше образование
– Копие на диплома за завършено средно образование
– Копие на лична карта

– Е-мейл и телефон за връзка (към Заявлението за записване)

Таксата за първия семестър се заплаща след като на студента бъде издаден факултетен номер.

Допълнителна информация можете да получите от: