Главен асистент д-р Донка Кескинова

Донка Кескинова Пловдивски университетДонка Кескинова е завършила  математика в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1984 г. В периода 1984-1988 г. работи като преподавател по математика. От 1988 г. започва да се занимава с обработка и анализ на информация. Работи в Единен център по философия и социология, Пловдив (1988-89); Институт по социология на БАН, София (1990-91); Регионална служба по заетостта, Пловдив (1993); ББСС Галъп Интернешънъл – РЦ Пловдив (1993-1997); Институт за регионални изследвания, Пловдив (1998); Балкански изследователски център за маркетинг, Пловдив (1999); Агенция Скала, София (2002-2005).

От 2000 г. е асистент по „Приложение на статистическите методи в социологията“ в Катедра „Социология“ на Пловдивски университет „П.Хилендарски“. По настоящем е гл. асистент в катедра „Приложна и институционална социология“ на ПУ, където води лекции и семинари по „Статистически методи в социологията“; „Компютърни програми за статистически анализ“; „Анализ на данни“. От 2017 г. е доктор по социология.

Изследователските ѝ интереси са в областта на съвременни многомерни методи за анализ на информация. Основните ѝ публикации са в областта на приложението на клъстерен анализ, кореспондентен анализ и мрежови анализ:

Кескинова, Д., Чалъков, Ив., 2001. Приложение на клъстерния анализ при изследване на отношения между социални дейци (Типични проблеми и подходи), В сп. Социологически проблеми 3-4, 36-59.
• Чалъков, Ив., Кескинова, Д., 2002. Приложение на множествения анализ на съответствията при изследване на отношения между социални дейци (Типични проблеми и подходи), В сп. Социологически проблеми 1-2, 206-225.
• Владимиров, С., Манчорова, Н., Кескинова ,Д., 2006. Същност на мрежовия анализ и опит за приложение в оперативното зъболечение, В сп. Съвременна стоматология, год ХХХVІІ, кн.1, 33-43.
• Vladimirov, S., Mancorova, N., Keskinova, D., 2006. Factors for post-operative sensitivity in dental caries treatment according to practicing dentists – application of network analysis. In: Folia Medisa, tomus XLVIII, (3&4), 68-73.
• Колева, Св., Кескинова, Д, 2006. “Диалогичността в българската социология (през историята на списание Социологически проблеми)”, в Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев., Университетско издателство „Св. Климент Охредски”, София, 167-184.
• Todeva, E., Keskinova, D., 2008. Empirical Investigation of the Blog space: the Case of European Pharmaceuticals. In the Proceedings of: 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics & Informatics (WMSCI 2008) and Knowledge Generation, Communication and Management (KGCM 2008), Eds. Callaos, N. et.al., Vol. VII, pp:112-117. International Institute of Informatics and Systemics, USA, ISBN-10: 1-934272-37-X; ISBN-13: 978-1-934272-37-4.
• Todeva E., David K., Keskinova D., 2008. The Complementarity of Clusters Analysis and Network Analysis to Map the Structure of Competencies in Global Information Sector. In: Serdult U., Taube V. (Eds.) Applications of Social Network Analysis – ASNA 2005, WVB, Germany, 281-298. ISBN 978-3-86573-374-0.
• Kopanov, P., Tchalakov, I., Keskinova, D. 2010. Networks Approach in Modelling Sociological Agent as Combination of Non-Determined Stochastic Automata, in: Sociological Problems, Special Issue 2010, pp.222-241

От 2003 г. научно-изследователската и приложна ѝ дейност е свързана с Факултета по мениджмънт при Университета в Сърей, Англия, където участва в реализацията на проектите:

Clusters and Networks in the Telecommunication Industry, 2002-2003, University of Surrey, UK.
• Clusters, Networks and Local Economic, 2004-2005, University of Surrey, UK.
• Strategic Management of Clusters: an Examination of the Electrical Equipment and Component Manufacturing Cluster in the Zhe Jiang Province in China, 2005, University of Surrey, UK.
• Establishing an International Network of Health Technology Clusters: South East of England, UK and Emilia Romagna, Italy’, Part Funded by the European Union – European Regional Development Fund INTERREG IIIC, Regional Framework Operation 005-2007Grow-Health
• Blog Analysis of European Healthcare & European Pharmaceuticals, 2007,  SEHTA) UK.
• Mapping of Health Technology Cluster in the Greater South East, 2008, SEHTA, UK.
• Compliance Project, 2010, University of Surrey, UK.
• Structuring of Business and Management Science Field in the UK and the Role of Institutions, 2011,  University of Surrey, UK.

Донка Кескинова е експерт статистик с участие в над 300 национални и международни приложно-изследователски проекти, финансирани от Европейски програми, Световната организация за интелектуална собственост (WIPO); Британски съвет, Министерство на културата; Министерството на правосъдието, Български хелзинкски комитет и др.

1 Comment

  • Анонимен

    […] НА ПРГРАМАТА – гл. ас. Донка Кескинова: Тел. 0889-980-881, 0897 025 286, 032-261-491e-mail: […]

Comments are closed.