За магистратурата

Актуализирана информация: прием през пролетен семестър учебната 2018/2019 г!

(по новия справочник за кандидатстуденти в ПУ – учебна 2018/1019 г.)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и науки за културата

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър на иновациите и изследователската дейност

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по социални, хуманитарни, инженерни или технически науки с минимален успех „Добър“ (3.50)

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 1900 лв. (I и II семестър – по 750 лв., III семестър – 400 лв.)

Катедрата по Приложна и институционална социология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет предлага магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“, която дава квалификация „мениджър на иновациите и изследователската дейност“ за работа в различни области на икономиката и публичната сфера. Разработена е с подкрепата на програмата „Стратегическо партньорство в областта на висшето образование“, институт „Отворено общество“ – София,  съвместно с Икономическия институт към университета  „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Република Македония и Института по социология (днес ИИОЗ) при БАН.

В програмата могат да кандидатстват студенти с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от широк спектър дисциплини – социология, икономика и други социални и хуманитарни науки; естествени науки; инженерни специалности.

Предлаганата магистърска програма дава знания за икономическите и социално-правните аспекти на изследователския процес в съвременните естествени и технически науки като основа на модерната икономика. Тя е разработена в съответствие с най-новите постижения на социалните изследвания на науката и технологиите (STS) като утвърдена академична дисциплина, преподавана в десетки западни университети. Акцентира се на органичната връзка между предприемаческата активност и иновациите, която се проявява в специфични за всяка институционална среда форми.

В контекста на членството на България в Европейския съюз познанията за изискванията и нормативните разпоредби относно изследователската дейност и иновациите са особено важни. Програмата изгражда у студентите умения да анализират иновационния процес като единство от научни и инженерни практики и процедури, икономически и правни норми, организационни правила. Програмата дава знания и за основните инструменти за управление на иновативното предприятие (предприемачески и корпоративен мениджмънт, управление на проекти).

В програмата са включени курсове на преподаватели от чужбина и гост-лектори в областта на иновациите, предприемачеството и социалните изследвания на науката и технологиите. Тя включва специален модул, в който практикуващи специалисти по иновации и предприемачи преподават своя опит.

Програмата дава възможност на заинтересуваните студенти да участват в изследователски проекти по време на обучението си. Обучаващите се студенти ползват специализираните научни фондове и бази данни към Катедрата по приложна и институционална социология в ПУ, Икономическия институт към Скопския университет и Института за изследване на обществата и знанието при БАН, както и към новизградения  Технологичен център с Офис за технологичен трансфер към ПУ.

Магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ е изготвена според изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), като позволява трансфер на кредити от други специалности и висши училища. Организацията на учебния процес се осъществява в гъвкави форми, позволяващи реализацията и на работещи студенти. В програмата са широко застъпени семинарни занятия, практически стажове и други интерактивни форми на обучение, съответстващи на международните стандарти за обучение в тази област.

Магистърската програма подготвя специалисти със следните компетентности:

  • експерти и мениджъри в офиси за технологичен трансфер, иновационни инкубатори, технологични центрове,  индустриални паркове и др.;
  • управление на иновациите и приложните изследвания в малките фирми, корпорациите и обществено финансираните организации – университети, изследователски центрове и др.;
  • изготвяне и управление на проекти в областта на изследванията, иновациите и повишаване на конкурентноспособността
  • оценка на изследователски проекти в органите на държавната и местната власт;
  • консултации и оценка на иновационни проекти във финансово-кредитни институции;
  • оценка и мониторинг на проекти, финансирани от европейски и национални фондове в тази област;
  • специалисти за работа в отдели по развитие на фирмата, развойна дейност и иновации, маркетинг на иновациите и др.;
  • изследователи в областта на социалните изследвания на науката и технологиите;
  • предоставя възможност за подготовка и продължаване на образованието в образователната и научна степен „доктор“.

Продължителността на обучението обхваща два лекционни семестъра и трети, предназначен за учебна практика и разработка на магистърска дисертация. Учебната практика се реализира в изследвания и иновации в организация по избор: МСП, корпорация, академични институции, технологичен парк. Реализира се съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Срокът за записването: в магистърската програма е от 1 до 26 февруари 2019 г. в Учебен отдел на ПУ – инспектор Нели Чиликова, ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032 261 358

За допълнителна информация:

Ръководител на програмата – проф. д-р Иван Чалъков, тел. 0899 417530, tchalakov@gmail.com, tchalakov@sociology.bas.bg

Координатор е гл. ас. д-р Донка Кескинова, тел. 0889 980 881, 032 261 491, [email protected].

 

 

 

Странички от историята на програмата 

Класиране на кандидатите за обучение в магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“, подали документи до 4 ноември 2013 г.“

Klasirane Inovazii 2013_2014

 

Катедрата по „Приложна и институционална социология” и изследователски център „Наука, технологии, иновации” при Философско-исторически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ предлагат магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“.

Магистърската програма стартира през 2006 г. и е разработена съвместно с Икономическия институт към университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие, Република Македония, с подкрепа на програма “Стратегическо партньорство в областта на висшето образование, Институт “Отворено общество” – София и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

магистратура изследване на иновациите

Програмата дава знания за икономическите и социално-правни аспекти на иновациите и изследователския процес в съвременните науки като основа на модерната икономика. Тя е разработена в съответствие с най-новите постижения на социалните изследвания на науката и технологиите (STS) и икономика на техническата промяна като утвърдени академични дисциплини, преподавани в десетки западни университети. Акцентира се на органичната връзка между предприемаческата дейност и иновациите, която се проявява в специфични за всяка институционална среда форми.

Програмата е изготвена по изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и позволява трансфер на кредити от други специалности и ВУЗ. Успешно завършилите студенти придобиват квалификация „мениджър по иновации и на приложни изследвания” за работа в различни области на икономиката и публичната сфера.

Програмата дава възможност на заинтересованите студенти да участват в изследователски проекти по време на обучението си. Обучаващите се студенти ползват специализираните научни фондове и бази данни към катедра „Приложна и институционална” в ПУ, Икономически институт към университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие и Института за изследване на обществата и знанието, БАН.