Учебен план

Дисциплините от учебния план изграждат в студентите умения да анализират иновационния процес като единство от научни и инженерни практики и процедури, икономически и правни норми, организационни правила и социални нагласи. Те дават знания за основните инструменти за управление на иновативното предприятие (малка и средна фирма или корпорация) и посредническите организации (иновационни инкубатори, технологични паркове, офиси за технологичен трансфер). Изискванията и нормативните разпоредби относно иновациите и приложните изследвания в България и Европейския съюз са важен акцент в програмата.

След анализ на натрупания опит в преподаването досега, учебният план за 2016/2017 заменя предишните два варианта (за бакалаври от естествените и технически науки и от социалните и хуманитарни науки) с обновен единен учебен план. В него различията в базисната подготовка се отчитат, като за всяка от двете групи студенти се добавят различни текстове за самостоятелна работа и се провеждат специфични семинарни занятия. Надяваме се така да постигнем по-добро синхронизиране, допълване и развитие на техните знания и умения в съответствие с общите цели на програмата.

магистратура социология упоравление иновации

Както и досега, учебният план включва два лекционни семестъра и трети семестър за учебна практика и разработка на магистърска теза. Организацията на учебния процес позволява завършване в рамките на една календарна година.

В програмата участват преподаватели от чужбина, а част от дисциплините включват специални модули, в който практикуващи специалисти по иновации и предприемачи преподават своя опит. Учебната практика се води в иновативни фирми, като досега партньори са били фирми като Каменица АД, Евтерпа, Оптела, АИБО, Розаимпекс, Балкантехно, Демакс Холограми АД и др.

Първи семестър

 1. Съвременните науки и технологии: социо-технически и техно-икономически анализ
 2. Предприемачески мениджмънт и иновации. Бизнес план и стратегическо планиране
 3. Организация и управление на иновационната и изследователска дейност в корпорациите.
 4. Иновационни системи: политики, финансиране на изследователската дейност и иновациите.
 5. Избираем курс

Втори семестър

 1. Инвестиционен анализ (капиталово бюджетиране) в иновациите
 2. Правна уредба на научно-изслeдователската и иновационната дейност. Защита на интелектуалната собственост
 3. Въведение в бизнес статистиката; анализ на данни в научната и иновационна дейност
 4. Маркетинг и маркетингови изследвания на нови продукти, технологии и услуги
 5. Избираем курс

Трети семестър

 1. Трансфер на знания и технологии (Учебна практика)
 2. Разработка на магистърска теза

Избираеми дисциплини

 1. Управленски икономикс (Managerial economics)
 2. Икономика на техническата промяна
 3. Изработване и управление на проекти.