Форма на обучение

управление на изследователската дейностРедовно обучение в гъвкави форми, позволяващи реализацията и на работещи студенти.

В програмата широко се използват аудиовизуални форми, достъпни в интернет чрез специално създаден сайт, семинарни занятия, практически стажове и други интерактивни форми на обучение съответстващи на международните стандарти в тази област. 

Обучението е проблемно ориентирано, като наред с лекциите и семинарите, студентите работят по индивудуални определени задания под ръководството на съответните преподаватели с използване на електронни средства за комуникация.

Организацията на учебния процес позволява завършване в рамките на една календарна година.