Реализация

Магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ изгражда в студентите умения да анализират иновационния процес като единство от научни и инженерни практики и процедури, икономически и правни норми, организационни правила и социални нагласи. Дават се знания за основните инструменти за управление на иновативното предприятие (предприемачески и корпоративен мениджмънт, управление на проекти) и посредническите организации в трансфер на знания и технологии (иновационни инкубатори, технологични паркове, офиси за технологичен трансфер). Познанията за изискванията и нормативните разпоредби относно иновациите и приложната изследователска дейност в България и Европейския съюз са важен акцент в програмата.

магистратура иновации бизнес мениджмънт

Магистърската програма подготвя специалисти с квалификация „мениджър по иновации и приложни изследвания”, позволяващи реализация в следните области:

  • Експерти и мениджъри в офиси за технологичен трансфер, иновационни инкубатори, технологични центрове,  индустриални паркове и др.;
  • Управление на иновациите и приложните изследвания в малките фирми, корпорациите, университетите, държавните изследователски центрове и др.
  • Изготвяне и управление на проекти в областта на изследванията, иновациите и повишаване на конкурентноспособността;
  • Разработка и оценка на иновационни проекти в общини и държавни агенции;
  • Консултации и оценка на иновационни проекти във финансово-кредитни институции
  • Подготовка, оценка и мониторинг на проекти, финансирани от европейски и национални фондове
  • Специалисти за работа в отделите по: стратегическо планиране, развойна дейност и иновации, маркетинг и др.
  • Изследователи в областта на социални изследвания на науката и технологиите
  • Предоставя възможност за подготовка и продължаване на образованието в образователната и научна степен “докторант”.