Професор д-р Иван Чалъков

Ivan TchalakovИван Чалъков е роден на 18 септември 1960 г. в Пловдив. Завършил е гимназия в гр. Котел (1978 г.) и социология в СУ „Св. Климент Охридски” (1984 г). Шест месеца работи като заводски социолог в ОЗЗУ – Пловдив. . Защитава докторска дисертация по социология през 1988 г., след което работи като научен сътрудник и старши научен сътрудник II ст. в Института по социология при БАН (понастоящем ИИОЗ). В периода 1995-1999 г. е негов зам.-директор, а от 1999 г. ръководи Групата за изследване на технологиите към секция по социология на науката (сега секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“). От 2004 г. е доцент в Катедрата по приложна и институционална социология на Пловдивския университет. Освен в него, преподава и в СУ от 1989 г. В периода 1999-2003 г. е Председател на Българска социологическа асоциация (БСА). През ноември 2015 г. е професор към същата катедра.

Изследователските му интереси са в областта на социология на науката и технологиите и икономика на техническата промяна. През периода 1993-1998 г. провежда етнографското изследване на Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията при БАН, където въвежда понятието за хетерогенна микро-oбщност, възвникваща върху отношенията на пасивност и отговорност между човешки и не-човешки участници. Резултатите са публикувани в книгата „Да направиш холограма: книга за учените, светлината и всичко останало“, Академично идателство „Проф. Марин Дринов“, 1998. През 1999 г. книгата получава втора награда на Национален фонд „Научни изследвания“ .

От средата на 1990-те години изследва проблемите на икономическата и технологична трансформация в страните от Югоизточна Европа – сред тях европейски проект върху информационните технологии в България, Румъния и Македония (TACTCS), технологиите с двойна употреба, творческите индустрии, академичното предприемачество (PROKNOW), проектът ATACD и други. Резултатите от тези изследвания са публикувани в книгите:

Чалъков, И., Киров, В. Еманципация на кредита: Трансформация на финансовата система, предприемачество и иновация. Анализ на развитието в България. София: ЛИК, 2000, 91 стр.;

Tchalakov, I., P. Burton (Еds.) Project TACTICS (Telematics and Advanced Communications Industrial Comparative Study for Bulgaria, Romania and Macedonia. Final report prepared for The European Commission. Sofia: LIK, 2001, 376 p.;

Чалъков, И., Д. Кескинова. Творческите индустрии в град Пловдив. Издание на Британския съвет, София, 39 с., 2006;

Чалъков, И., В. Борисова, Д. Кескинова, Р.Аркова и др. Икономически приненос на авторскоправните индустрии в България,  Университетско издателство “Стопанство”, София, 194 с., 2008;

Чалъков, И., А. Бунджулов, И. Христов и др.  Мрежите на прехода. Издателство “Изток-Запад”,  741 с., 2008;

Чалъков, И., И. Христов и Т. Митев, Черните дупки на българската енергетика, изд. Изток Запад, 2011.

Tchalakov, I., T. Mitev, and Ivaylo Hristov (2014) Bulgarian Power Relations: The Making of a Balkan Power Hub, in: Per Högselius, A. Hommels, A. Kaijser, E. van der Vleuten (eds),The Making of Europe’s Critical Infrastructure: Common Connections and Shared Vulnerabilities, Palgrave-MacMillan, London

 

Ivan Chalakov

След 2005 г. заедно с Георги Каприев изследва Аристотеловата теория на действието и нейното развитие в православната Византийска философия с цел преосмисляне на съвременните представи за човешката (творческа) дейност. Резултатите са публикувани в:

Чалъков, И., Г. Каприев  (2007) Социология на промяната и претърпяването, в: сб. Минало и съвремие: 60 години след Иван Хаджийски, изд. Аля Прес, с.63-83;  

Tchalakov,  I. and Kapriev, G., The Limits of Causal Action Actor-Network Theory Notion of Translation and Aristotle’s Notion of Action, in: 2005 – Yearbook of the IAS-STS, Edited by A. Bammé, G. Getzinger, and B. Wieser, Graz, Austria, München, Profil;

Kapriev, G. and Ivan Tchalakov – Actor-Network Theory and Byzantine Interpretation of Aristotle’s Theory of Action: Three Points of Possible Dialogue, in : 2008 – Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technologies & Society, Edited by A. Bammé, G. Getzinger, and B. Wieser, Graz, Austria, München,.

Kapriev, G., M. Roussel and I. Tchalakov (Eds.) (2014) – Le Sujet de l’Acteur. An Anthropological Outlook on Actor-Network Theory, MORPHOMATA Volume 21, Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags, Paderborn

Чалъков, И. (2013) Аматьорското действие в науката, в: Чужденецът и всекидневието. Сборник посветен на 60-годишнината на Кольо Коев, изд. НБУ и Критика и Хуманизъм, София

Чалъков, И. За предприемачеството и устояването в науката. Социология на лабораторния живот, Издателство “Изток-Запад”,  203 с., 2015

Последни публикации:

  • Fabian Muniesa, F. and I. Tchalakov, (2012) Networks, Agents and Models: Objections and Explorations, in: International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, 4(1), January-March 2012, pp.13-23
  • Tchalakov, I. (2011) The Socialist Entrepreneurs Viewed From the Joint Perspective of Joseph Schumpeter, Actor-Network Theory and Historical Sociology of Socialism, in: Research in Social Change, Number 3, Issue 1- January 2011, pp.15-51 ;
  • Tchalakov I., Т. Mitev and V. Petrov, (2010). The Academic Spin-Offs as an Engine of Economic Transition in Eastern Europe. A Path-Dependent Approach, in: Minerva, Vol. 48, No.2, Springer, pp.189-217;
  • Редактор на специализиран брой на сп. Социологически проблеми (кн.1-2/2011 г.), посветен на академичното предприемачество в България.
  • Tchalakov, I. (2015) Invited Editor of the Special Volume of International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation “New Space Entrepreneurship and Additive Manufacturing (3D Printing) as Challenges to Actor-Network Theory”, Volume 7, Issue 1, Guest Editor’s Introduction, pp.1-8

1 Comment

Comments are closed.