Хоноруван асистент Мими Василева

Мими ВасилеваМими Василева е завършила специалност философия към СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Дипломира се като социолог с дипломна работа на тема „Груповите дискусии като изследователски метод в маркетинговите проучвания” (1996). Още като студентка започва работа в „Ноема“ ООД, като асистент-изследовател. Последователно преминава през всички етапи от процеса на провеждане на количествени и качествени проучвания. Като старши изследовател в „Маркет Тест“ АД, М. Василева специализира в проучвания на финансовия и застрахователен пазар, фармацевтични продукти и медицински услуги, изследване на нови продукти (in home & in hall product tests), рекламни проучвания. Работи по проекти за големи български и международни компании като Danone, Nestle, BAT, Glaxo SK Beecham, BootHealth Care Intr., UPSA, Hoffman La Roche, World Bank, HVB Bank Biohim & Hebros и др.

През 2000 г. Мими Василева продължава своето образование като докторант към Института по социология на БАН, с научен ръководител доц. д-р Иван Чалъков. Заедно с останалите членове на Групата за изследване на технологии към ИС-БАН, участва в множество изследователски проекти, свързани с образователни политики, изследване на предприемачески модели и иновации.

От 2004 г. досега, Мими Василева е хоноруван асистент към ПУ „Паисий Хилендарски” Преподава в магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност” към ФИФ, по учебните дисциплини- „Иновационни системи. Научна и технологична политика” и „Маркетинг на нови продукти. Маркетингови проучвания”. Води семинарни занятия по „Иновации и предприемачество”, катедра „Приложна и институционална социология” към ПУ. Съчетава преподавателскта си дейност с участие в различни проекти, свързани с иновации и академично предпричемачество („Иновации и предприемачество в контекста на европейската интеграция – създаване на съвместен университетски курс към ПУ „Паисий Хилендарски“ и Икономически институт, Скопски университет (2004 -2006), “Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe” (PROKNOW) – 2006-2009. )

През последните две години Мими Василева е част от екипа на проект „Въвеждане на проектно-базирано обучение“ в интердисциплинарна магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт в комуникациите” (2011-2012) и изследовател към „Университетски център за трансфер на знания и технологии “ПЪЛДИН” с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” КЪМ ПУ. Изследователските й интереси са фокусирани върху проблемите, свързани с трансфер на научни резултати в икономиката, маркетинг на нови продукти, иновационни системи и предприемачество.

Има над 15 години опит като изследовател в количествени и качествени проучвания, водещ на групови дискусии, координатор и организатор на обучения и семинари.

Публикации: “Предприемачество в нанотехнологиите –  два примера от изследователските лаборатории на БАН” (2011) в списание “Социологически проблеми”, кн 1-2/2011, Challenges to science-industry relationship in South-Eastern Europе – Економски институт, Скопие (Studying recent experience of academic entrepreneurship), (под печат)