Професор Адриани за книгата „Иновации и предприемачество в социалистическите и пост-социалистическите общества“, издателство Cambride Scholars, 2013

Professor Pierpaolo Andriani’s ‘Recommended Read’:

Innovations and Entrepreneurs in Socialist and Post-Socialist Societies

Authors: Jouko Nikula and Ivan Tchalakov

“This book offers a rich and unbiased source of material for scholars interested in the transition from socialist to market-oriented economies in Eastern Europe. Departing from conventional thinking, the authors show that under the apparent homogeneity imposed by communist parties, local institutional diversity enabled experiments in entrepreneurship. The book discusses the chaos that followed the collapse of the socialist order, with the sometimes senseless destruction of valid organisations and technological competencies. It also discusses new organizational forms that are being created in the former socialist countries. This study is an important tool in making sense of one of the most important socio-economic transformation of the last decades.” 

 

Иновации и предприемачи в социалистическа и постсоциалистическите общества

Автори: Йоуко Никула и Иван Чалъков

„Тази книга предлага богат и безпристрастен източник на материал за учените, изследващи прехода от социалистическа към пазарно-ориентирани икономики в Източна Европа. Дистанцирайки се от конвенционалното мислене, авторите показват, че под привидната хомогенност, наложена от комунистическите партии, местни институционални различия все пак позволяват експериментиране в областта на предприемачеството. Книгата разглежда хаоса, последвал разпадането на социалистическия ред, с понякога безсмисленото унищожаване на солидни и добре обосновани организации и технологични компетенции. Тя също така разглежда новите организационни форми, които в хода на прехода се създават в бившите социалистически страни. Това проучване е важен инструмент при осмислянето  на една от най-важните социално-икономически трансформации в света през последните десетилетия. „

( за повече информация виж сайта на издателството

http://www.cambridgescholars.com/editorial-advisory-boards-recommended-reads-july )