Во екот на магистерската кандидатска – студентска кампања многумина од Вас можеби веќе ја посетија вебстраната на нашата програма и се обидуваат да добијат представа за нејзиниот профил, за знаењето и компетенциите кои таа ги развива кај студентите. Ако уште не сте успеале во тоа, би сакал да Ви помогнам со укажување на некои акценти:

Към нашите бъдещи студенти в магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност”
Mного от Вас може би вече са разглеждали сайта на нашата магистърска програмаУправление на иновациите и изследователската дейност” към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и сте опитали да добиете представа за нейния профил, за знанията и компетенциите, които тя развива у студентите. Ако още не сте успели в това, бихме искали да Ви помогнем като поставим някои акценти:

{ 0 comments }