Три докторантури в катедра „Приложна и институционална социология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА 3-МА ДОКТОРАНТИ ПО СОЦИОЛОГИЯ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

  1. Социология (Социология на правото) – за завършилите магистърска степен Социология и Право
  2. Социология (Социология на икономиката) – за завършилите магистърска степен Социология и Икономика
  3. Социология (Приложна социология) – за завършилите магистърска степен по Социология и Маркетинг

Конкурсите ще бъдат публикувани в Държавен вестник до края на месец септември.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца след излизане на обявата в Държавен вестник. Изпитите ще се проведат през месеците декември 2013 г. и януари 2014г.

Приемът изисква завършена магистърска степен.

Докторантите получават месечна нетна стипендия в размер на 450 лева. Допълнително получават хонорар за водените от тях упражнения на студентите, по дисциплини, свързани с областта на дисертацията им.

В рамките на докторантурата са предвидени специализации в чужбина и участия в международни проекти.

Дипломиране:

След завършване и защита на дисертационен труд, кандидатите придобиват научно-образователна степен „доктор“.

За повече информация:           http://procedures.uni-plovdiv.bg/

Цвета Темелкова – 032/ 261491